Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od šest meseci od dana kupovine. Vrlo je važno da posedujete fiskalni račun, slip ukoliko je roba plaćena putem kartice, ili bilo koji drugi dokaz da je kupovina obavljena u maloprodajnom objektu Venturino d.o.o.

Na reklamaciju će Vam biti odgovoreno u roku od 8 (osam) dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko komisija za razmatranje reklamacija odluči da postoje opravdani razlozi da se reklamacija uvaži, na artiklu možemo otkloniti nedostatak ili u zamenu možete uzeti drugi artikal. Na reklamiran artikal možete, takođe, dobiti popust, ili Vam može biti vraćen novac, prema priloženom računu. Dopis sa obrazloženjem reklamacije dobićete pismenim putem.

Kupac nema pravo na prigovor ako je:
– propustio rok za podnošenje prigovora
– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih
– kupio proizvod na rasprodaji
– kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni
– promenio odluku o izboru atrikla.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti putem e-mail adrese office@evltn.rs

Izbornik